Liên hệ

Cơ quan thưởng trực giải thưởng
BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Số 243 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.7675198
Fax: 04. 7675195
Email: ictawards@mic.gov.vn
Website: ictawards.org.vn